زعفران ایران، با نگاه پژوهشی

پدیدآور نويسنده : حسن ابراهیم‌زاده
نويسنده : طیبه رجبیان
نويسنده : پروانه ابریشم‌چی
نويسنده : رویا کرمیان
نويسنده : عذرا صبورا
ناشر اطلاعات
موضوع کشاورزی
تعداد صفحه 644
تاریخ نشر 1385/08/10
شابک 964-423-635-1
معرفی مختصر کتاب این مجموعه‌ی مصور، حاصل کارهای پژوهشی انجام یافته بر روی گیاه زعفران در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی گروه زیست‌شناسی دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران است که در چهار بخش، تدوین یافته است: "تنوع ایزوزیمی، پروتئینی و فلاوونوئیدی"، "متابولیسم تشکیل گل"، "ویژگی‌های فیزیولوژیکی ـ تکوینی در کشف بافت، سلول و پروتوپلاست"، و "کروسین و پیکر و کروسین در گیاه کامل و درکشت بافت". گفتنی است هریک از مباحث یاد شده، با ذکر نتایجی در پایان هر مبحث به پایان می‌رسد. برای نمونه در "متابولیسم تشکیل گل"، نگارنده مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق را چنین برمی‌شمارد: "1- فعالیت و الگوی الکترو فورزی پراکسیداز در بنه و جوانه‌ی انتهایی زعفران مزروعی، ارتباط تنگانگی با مراحل نموی دارد. 2- تجزیه و تحلیل تغییرات کمی و کیفی پلی‌پپتیدها در زعفران مزروعی، ضمن انتقال به گل‌دهی با نتایج بررسی‌های انجام شده در سایر گونه‌های گیاهی که از نظر نیازهای گل‌دهی و معماری تولید مثلی با آن متفاوت هستند، مشابه است با تبدیل جوانه‌ی رویش به جوانه‌ی پیش‌گلی و جوانه‌ی گل، تعداد پلی‌پپتیدها و هم‌چنین تغییرات کمی در ترکیب پروتئینی به نحو پیش‌رونده‌ای افزایش می‌یابد. وجود طرح‌های تغییرات کمی و کیفی متعدد در رفتارهای متفاوت پروتئین‌ها، نشان‌دهنده‌ی دخالت گروه‌های مختلف پروتئین درمراحل مختلف رشد و نمو جوانه به ویژه ضمن انتقال به گل‌دهی می‌باشد.


بازگشت