معاینه بالینی دام‌های مزرعه

پدیدآور مترجم : محمود بلورچی
مترجم : علی رضاخانی
مترجم : محمدقلی نادعلیان
مترجم : محمدرضا مخبردزفولی
نويسنده : پیتر جکسون
نويسنده : پیتر کاک‌کرافت
ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
موضوع دامپزشکی
تعداد صفحه 628
تاریخ نشر 1386/01/29
شابک 964-03-5478-3
معرفی مختصر کتاب هدف از نگارش این کتاب، کمک به دامپزشکان برای انجام معاینه‌ی بالینی و دقیق دام است. بر این اساس در بخش نخست کتاب، مبانی معاینه‌ی بالینی شرح داده شده است. بخش دوم که پیکره‌ی اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد به معاینه‌ی بالینی گاو اختصاص دارد. پس از فصلی درباره‌ی معاینه‌ی عمومی گاو هر فصل به یک عضو یا ناحیه‌ای از بدن گاو اختصاص داده شده است. در هریک از این بخش‌ها فهرستی برای چگونگی انجام معاینه و نابهنجاری‌هایی موجود عرضه می‌شود. در بخش‌های دیگر کتاب، معاینه‌ی بالینی گوسفند و بز آورده شده و در جاهایی که معاینه‌ی دستگاه بدن گوسفند و بز به گاو شباهت داشته باشد، خواننده به آن قسمت از معاینه‌ی گاو ارجاع داده شده است. گفتنی است معاینه‌ی بالینی شامل بررسی بود یا نبود کلیه‌ی نابهنجاری‌های بالینی و عوامل مستعد خطرزاست. این شیوه به شکل ایده‌آل چند مرحله‌ را طی می‌کند: شکایت دام‌دار، تاریخچه‌ی بیماری، تاریخچه‌ی مزرعه و مشخصات بیمار در همان زمان گفت‌وگو با دامدار یا مهتر دام، مشاهده‌ی دام و محیط نگهداری آن، و معاینه‌ی بالینی دام و در صورت نیاز ارزیابی‌های تکمیلی.


بازگشت