تاریخ فقه و فقها

پدیدآور نويسنده : ابوالقاسم گرجی
ناشر سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موضوع فقه و اصول
تعداد صفحه 356
تاریخ نشر 75/02/07
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت