مسجد جامع اصفهان (جلدهای اول تا سوم)

پدیدآور مترجم : عبدالله جبل‌عاملی
ويراستار : بهنام صدری
نويسنده : اوجینیو گالدیری
ناشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان--موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن --فرهنگستان هنر
موضوع معماری-وشهرسازی
تعداد صفحه 442
تاریخ نشر 1392/07/08
شابک 978-964-232-176-6
معرفی مختصر کتاب


بازگشت