درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

پدیدآور مترجم : محمدرضا ابوالقاسمی
نويسنده : اول‍ی‍ور ل‍ی‍م‍ن‌
ناشر نشر ماهی
موضوع کلیات هنر
تعداد صفحه 294
تاریخ نشر 1393/02/08
شابک 978-964-209-146-1
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر، بیانی است که نشان می‌دهد هیچ‌کدام از رویکردهای مختلفی که به زیباشناسی اسلامی وجود دارد، حقّ مطلب را دربارة هنر اسلامی ادا نکرده‌اند. نویسنده، با بررسی گسترة وسیعی از مطالب موجود در این حیطه، از تعمیم‌های نسنجیده و نتیجه‌گیری‌های شتابزدة بسیاری نویسندگان صاحب‌نام پرده برمی‌دارد و خواننده را فرامی‌خواند تا خود به ‌دور از پیش‌داوری‌های رایج به آثار باشکوه هنر اسلامی بنگرد. به باور نویسنده، نباید هنر اسلامی و زیبایی‌های چشمگیر آن را پشت پردة نشریه پردازی‌های پیچیده پنهان کرد.


بازگشت