تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

پدیدآور نويسنده : مسعود چلبی
ناشر نشر نی
موضوع علوم اجتماعی
تعداد صفحه 352
تاریخ نشر 1393/02/13
شابک 978-964-185-329-9
معرفی مختصر کتاب موضوع پژوهش حاضر، بررسی تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی در جامعه‌شناسی است. مطالب اثر در سه بخش تدوین شده که در بخش نخست، یک برنامة پژوهشی در جامعه‌شناسی نظری مطرح شده و تحلیل نظری ارائه شده است. در این بخش، طرح اوّلیة یک نظریة عمومی سرمایة اجتماعی تدوین شده است. در بخش دوم، شاخص‌سازی تابع عضویت فازی و واسنجی در جامعه‌شناسی عنوان شده است. بخش پایانی به ارائة تحلیل‌های تطبیقی کمّی پیرامون موضوعاتی نظیر توسعة سیاسی، توسعة اقتصادی و رابطة آن‌ها با نابرابری اجتماعی، تضادهای قومی و توسعة علمی اختصاص دارد.


بازگشت