فرهنگ پسامدرن

پدیدآور نويسنده : عبدالرحیم رشیدیان
ناشر نی
موضوع فلسفة غرب
تعداد صفحه 786
تاریخ نشر 93/09/23
شابک 978-964-185-322-0
معرفی مختصر کتاب


بازگشت