حقوق تعهدات: مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

پدیدآور مقدمه : ناصر کاتوزیان
نويسنده : ابراهیم شعاریان
نويسنده : ابراهیم ترابی
ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
موضوع حقوق
تعداد صفحه 1008
تاریخ نشر 1393/11/04
شابک 978-600-7077-39-9
معرفی مختصر کتاب کتاب حاضر، می‌تواند الگوی مناسبی برای قانون‌گذاری آتی باشد، مشروط بر اینکه نه راه آزمون‌وخطا، بلکه روش و مشی به کار رفته در طرح اصلاحی موردتوجه قرار گیرد. همچنین محققین عرصه حقوق تعهدات و دانشجویان مقاطع تحصیلی عالی می‌توانند با تدقیق و تحلیل بر روی هر یک از موضوعات آن، در خصوص قابلیت‌های طرح اصلاحی و امکان اعمال آن در حقوق ایران بررسی و اظهارنظر نمایند. در این کتاب مواد پیشنهادی طرح اصلاحی حقوق تعهدات کاتالا که مجموعاً شامل 571 ماده است، به‌استثنای مقررات پیشنهادی راجع به مرور زمان که در اولویت کار قرار نگرفته است، موردبررسی واقع و به حد وسع تلاش شده است تا مواد مرتبط با اسناد مهم بین‌المللی حقوق ایران موردبررسی تطبیقی قرار گیرد.


بازگشت