پیوند شعر و موسیقی آوازی

پدیدآور نويسنده : حسین دهلوی
ناشر موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 256
تاریخ نشر 79/09/19
شابک 964-6409-64-4
معرفی مختصر کتاب نگارنده در این کتاب با به دست دادن شواهد و مثال‌های گوناگون سعی دارد اصول پیوند شعر و موسیقی آوازی را بررسی نماید .توضیحات وی ذیل عناوینی از این دست به طبع رسیده است" :روش‌های پیوند شعر و موسیقی آوازی"، "حروف متحرک و ساکن"، "آوانویسی کلام و اشعار موسیقی آوازی"، "برابریابی وزن کلام در موسیقی آوازی"، "میزان بندی ریتم اشعار کلاسیک فارسی"، "میزان بندی‌های مختلف برای یک شعر"، "روش به کارگیری تکیه‌ی کلمات فارسی در نغمه‌های آوازی"، "موقعیت تکیه‌ی کلمات در آواز گروهی"، "نگاهی به موسیقی آوازی کودکان"، "هماهنگی موسیقی آوازی با مفهوم شعر "و "موسیقی آوازی و شعر نو ."


بازگشت