آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: امام محمد غزالی (450 - 505 ه. ق)

پدیدآور زيرنظر : علیرضا اعرافی
نويسنده : بهروز رفیعی
ناشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه--سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موضوع روان¬شناسی
تعداد صفحه 372
تاریخ نشر 81/05/08
شابک 964-459-602-1
معرفی مختصر کتاب مطالب این تحقیق در نه فصل تدوین شده است .در فصل نخست، سخن بر سر زندگی و آثار غزالی است .در فصل دوم مبانی فلسفی اندیشه تربیتی غزالی و رویکردی به هستی، خدا، جهان و انسان تبیین می‌شود .در فصل سوم مفهوم و تعریف تربیت از منظر غزالی و برخی از شخصیت‌های بزرگ، همچنین در فصل چهارم سرشت انسان و علت چند گانگی مردم در تربیت‌پذیری از دیدگاه غزالی تشریح می‌گردد .در فصل پنجم برای شرح ضرورت و اهمیت تربیت به دوازده تکته برگرفته از آثار غزالی اشاره شده و در فصل ششم اصول تعلیم و تربیت مطرح شده است" .عوامل تربیت"، "هدف‌های تربیتی "و "روش‌های تربیتی "از دیدگاه غزالی عناوین فصل‌های پایانی کتاب است .


بازگشت