تاریخ موسیقی ایران

پدیدآور مترجم : حسن افشار
خطاط : اکبر ساعتچی
ويراستار : شکوفه شهیدی
نويسنده : حسن مشجون
ناشر سیمرغ
موضوع موسیقی
تعداد صفحه 814
تاریخ نشر 73/10/15
شابک
معرفی مختصر کتاب


بازگشت