دوره

محمود کمره (دبیر علمی)
متولد 1332
مشاهده جزئیات +
محمد تقی خانی (دبیر علمی)
متولد 1328
مشاهده جزئیات +
علی شجاعی صائین (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
مجید حمیدزاده - دبیر علمی (دبیر علمی)
متولد 1339
مشاهده جزئیات +
سید حمید طالب زاده (دبیر علمی)
متولد 1337
مشاهده جزئیات +
صادق آیینه وند (دبیر علمی)
متولد 1330
مشاهده جزئیات +
محمد اللهیاری فرمنی (دبیر علمی)
متولد 1358
مشاهده جزئیات +
عبداله نصری (دبیر علمی)
متولد 1332
مشاهده جزئیات +
یحیی طالبیان (دبیر علمی)
متولد 1335
مشاهده جزئیات +
محمدرضا وصفی (دبیر علمی)
متولد 1343
مشاهده جزئیات +
احمد مومنی راد (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
محمدباقر قهرمانی (دبیر علمی)
متولد 1339
مشاهده جزئیات +
ابراهیم فتح الهی (دبیر علمی)
متولد 1339
مشاهده جزئیات +