دوره

محسن جوادی
متولد 1342/08/04
مشاهده جزئیات +
محمد سلگی
متولد 1345/01/01
مشاهده جزئیات +
مجید غلامی جلیسه
متولد 1357/09/04
مشاهده جزئیات +
جواد محقق
متولد 1333/05/05
مشاهده جزئیات +
محمود کمره
متولد 1332/06/10
مشاهده جزئیات +
محمدعلی مهدوی راد
(دبیر علمی)
متولد 1334/05/21
مشاهده جزئیات +
محمد تقی خانی
متولد 1328/08/01
مشاهده جزئیات +
محمد خزایی
متولد 1340/11/02
مشاهده جزئیات +
منصور صفت گل
متولد 1340/02/03
مشاهده جزئیات +
رضا مختاری
متولد 1342/09/15
مشاهده جزئیات +
محمدرضا موحدی
متولد 1345/07/01
مشاهده جزئیات +
سیدمحمدامین قانعی راد
متولد 1334/05/25
مشاهده جزئیات +بازگشت