دوره

محسن جوادی (دبیر علمی)
متولد 1342
مشاهده جزئیات +
محمد سلگی (دبیر علمی)
متولد 1345
مشاهده جزئیات +
مجید غلامی جلیسه (دبیر علمی)
متولد 1357
مشاهده جزئیات +
جواد محقق (دبیر علمی)
متولد 1333
مشاهده جزئیات +
محمود کمره (دبیر علمی)
متولد 1332
مشاهده جزئیات +
محمدعلی مهدوی راد (دبیر علمی)
متولد 1334
مشاهده جزئیات +
محمد تقی خانی (دبیر علمی)
متولد 1328
مشاهده جزئیات +
محمد خزایی (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
منصور صفت گل (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
رضا مختاری (دبیر علمی)
متولد 1342
مشاهده جزئیات +
محمدرضا موحدی (دبیر علمی)
متولد 1345
مشاهده جزئیات +
سیدمحمدامین قانعی راد (دبیر علمی)
متولد 1334
مشاهده جزئیات +