دوره

جواد محقق (دبیر علمی)
متولد 1333
مشاهده جزئیات +
محمود کمره (دبیر علمی)
متولد 1332
مشاهده جزئیات +
محمدعلی مهدوی راد (دبیر علمی)
متولد 1334
مشاهده جزئیات +
محمد خزایی (دبیر علمی)
متولد 1340
مشاهده جزئیات +
رضا مختاری (دبیر علمی)
متولد 1342
مشاهده جزئیات +
هادی خانیکی (دبیر علمی)
متولد 1330
مشاهده جزئیات +
سید سعید میرمحمدصادق (دبیر علمی)
متولد 1348
مشاهده جزئیات +
نیکنام حسینی پور (دبیر علمی)
متولد 1349
مشاهده جزئیات +
محمدجواد مرادی نیا (دبیر علمی)
متولد 1345
مشاهده جزئیات +
رضا اکبری (دبیر علمی)
متولد 1347
مشاهده جزئیات +
مریم حسینی (دبیر علمی)
متولد 1341
مشاهده جزئیات +
ولی اله محرابی (دبیر علمی)
متولد 1316
مشاهده جزئیات +